Wpływ spożywania alkoholu przez pacjentów na proces gojenia się ran

The effect of alcohol consumption on wound healing

Justyna Sobolewska, Artur Nowak, Marcin Włodarczyk

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Justyna Sobolewska:
Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
pl. Hallera 1, 90-647 Łódź,
Tel.: 42 63 93 075

Wpłynęło: 26.11.2019 \ Zaakceptowano: 19.12.2019 \ Opublikowano on-line: 14.02.2020

Cytowanie / Citation

Sobolewska J, Nowak A, Włodarczyk M. Wpływ spożywania alkoholu przez pacjentów na proces gojenia się ran.
Rany 2020;1(1):27–29.
doi:10.31350/rany/2020/1/R2020005

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Rana definiowana jest jako miejscowe uszkodzenie ciała, czyli przerwanie anatomicznej ciągłości tkanek lub ich uszkodzenie powstające pod wpływem czynnika uszkadzającego. Gojenie się ran jest naturalną reakcją organizmu na uszkodzenie tkanek, lecz wiele czynników wewnętrznych i zewnętrz-nych ma istotny wpływ na przebieg tego procesu. Szkodliwy wpływ alkoholu na naprawę tkanek jest znany od dziesięcioleci, a dotyczy różnych etapów gojenia się ran. Utrudnienia są związane z metabolizmem alkoholu i tworzeniem się toksycznych etabolitów, które bezpośrednio wpływają na normalną funkcję komórkową konieczną do skutecznej naprawy. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do rozwoju powikłań, na przykład zakażenia, lub też znacznie spowalniać proces właściwego gojenia się rany.

Słowa kluczowe: rana, gojenie się ran, alkohol, spożywanie alkoholu

Abstract:
A wound is defined as bodily local injury, i.e. disruption of anatomical continuity of tissues or their damage inflicted by an external factor. Wound healing is a natural response of the body to tissue injury. Many internal and external factors significantly affect this process. Harmful effects of alcohol exposure on tissue repair have been evident for decades, showing significant impact on many pathways associated with tissue healing. These changes are attributed to alcohol metabolism and to production of toxic metabolites that directly affect normal cellular function required for effective repair. Alcohol abuse can lead to the development of complications, such as infection or significantly slow down the process of proper healing

Key words: wound, wound healing, alcohol, alcohol consumption

 1. Radek KA, Ranzer MJ, DiPietro LA. Brewing complications: the effect of acute ethanol exposure on wound healing. J Leukoc Biol 2009;86(5):1125–1134. doi:  10.1189/jlb.0209103
 2. Lindley LE, Stojadinovic O, Pastar I, Tomic-Canic M. Biology and biomarkers for wound healing. Plast Reconstr Surg 2016;138(Suppl 3):S18–S28. doi:  10.1097/PRS.0000000000002682
 3. Trevejo-Nunez G, Kolls JK, de Wit M. Alcohol use as a risk factor in infections and healing: a clinician’s perspective. Alcohol Res 2015;37(2):177–184.
 4. Waszkiewicz N, Zalewska A, Szulc A et al. The influence of alcohol on the oral cavity, salivary glands and saliva. Pol Merkur Lekarski. 2011;30(175):69–74.
 5. Gentilello LM, Cobean RA, Walker AP et al. Acute ethanol intoxication increases the risk of infection following penetrating abdominal trauma. J Trauma. 1993;34(5):669–674. doi:  10.1097/00005373-199305000-00009
 6. Barr T, Girke T, Sureshchandra S et al. Alcohol Consumption Modulates Host Defense in Rhesus Macaques by Altering Gene Expression in Circulating Leukocytes. J Immunol 2016;196(1):182–195. doi:  10.4049/jimmunol.1501527
 7. Ranzer MJ, Chen L, DiPietro LA. Fibroblast function and wound breaking strength is impaired by acute ethanol intoxication. Alcohol Clin Exp Res 2011;35(1):83–90. doi:  10.1111/j.1530-0277.2010.01324.x
 8. Perrien DS1, Wahl EC, Hogue WR et al. IL-1 and TNF antagonists prevent inhibition of fracture healing by ethanol in rats. Toxicol Sci 2004;82(2):656–660. doi:  10.1093/toxsci/kfi002
 9. Rosa DF, Sarandy MM, Novaes RD, da Matta SLP, Gonçalves RV. Effect of a high-fat diet and alcohol on cutaneous repair: A systematic review of murine experimental models. PLoS One 2017;12(5):e0176240. doi:  10.1371/journal.pone.0176240
 10. Napavichayanun S, Aramwit P Effect of animal products and extracts on wound healing promotion in topical applications: a review. J Biomater Sci Polym Ed. 2017;28(8):703–729. doi:  10.1080/09205063.2017.1301772
 11. Moskalewicz J. Problems of reproductive health associated with alcohol consumption  Alkoholizm i Narkomania 2007;20(1):55–63.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.