Zarządzanie jakością – higiena rąk – czy praktyka podąża za teorią

Quality management – hand hygiene – Does practice follow theory

Katarzyna Skibińska

Dział Epidemiologii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.

Katarzyna Skibińska
Dział Epidemiologii
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec
Tel.: 32 413 01 90

 

Cytowanie

Cytowanie: Skibińska K. Zarządzanie jakością – higiena rąk – czy praktyka podąża za teorią. Zakażenia XXI wieku 2018;1(4):135–141. doi: 10.31350/zakazenia/2018/4/Z2018032

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Zapewnienie jakości w szpitalach polega na zwiększaniu zdolności do spełniania wymagań w zakresie zapobiegania problemom związanym z realizacją usługi medycznej. Elementem systemu jakości jest ciągła poprawa, czyli poddawanie analizom bieżącej sytuacji, diagnozowanie przyczyn występowania określonych dysfunkcji oraz propozycje metod poprawy i monitorowanie uzyskanych rezultatów. Jeżeli w certyfikowanych szpitalach podstawowa procedura profilaktyki zakażeń, jaką jest higiena rąk, nie działa zgodnie z oczekiwaniami, oznacza to, że system zarządzania jakością został wdrożony częściowo i wymaga działań naprawczych. W zakresie wdrażania podstawowych procedur profilaktyki zakażeń to pielęgniarka epidemiologiczna jest specjalistą i rozwiązania, które proponuje, nie powinny być traktowane jako nieuzasadnione, tylko dlatego że wykraczają poza regulacje prawne.

Słowa kluczowe: jakość, higiena rąk, zakażenia szpitalne

Abstract:
Quality assurance in hospitals consists in increasing the ability to meet the requirements in the area of prevention of problems related to the provision of a medical service. Part of the quality system is continuous improvement that is making the current situation the subject of the analysis, diagnosing the causes of dysfunction and proposing specificmethods of improvement and monitoring achieved results. If in the certified hospitals the basic procedure of infection prevention, which is hand hygiene, does not work as expected, it means that the quality management system has been partially implemented and requires corrective action. In the area of implementation of basic infection prevention procedures a specialist is the epidemiological nurse and solutions that she proposes should not be treated as unjustified only because they go beyond legal regulations.

Key words: quality, hand hygiene, hospital infections

 1. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/raport_PPS_20160110.pdf.
 2. Czechowska D, Fleischer M, Lechowicz M i in. Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia, Zeszyt XIII, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Katowice 2014, s. 21.
 3. http://profilaktyka-zakazen.pl/higiena-rak/.
 4. http://www.cmj.org.pl/clean-care/.
 5. Czerw A, Religioni U, Olejniczak D. Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych, [w:] Problemy Higieny i Epidemiologii. 2012;93(2):269–273.
 6. Grudowski P, Tymoszuk E. Rezygnacja z certyfikacji normatywnych systemów zarządzania. Problem czy nieuniknione zjawisko?
 7. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T2/t2_382.pdf.
 8. http://www.lekarzonkolog.pl/doniesienia/31470-zmeczenie-lekarzy-i-pielegniarek-niebezpieczne-dla-pacjentow/.
 9. Ciuruś M. Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia, Wyd. Instytut Problemów Ochrony Zdrowia, wyd. II – poprawione i uzupełnione, Warszawa 2013.
 10. http://emaluszki.pl/675_mydlo.html.
 11. http://www.lifetree.pl/polecane-produkty/laurylosiarczan-sodu-czym-naprawde-sls/.
 12. http://demsa.pl/porady/.
 13. http://www.zakazenia.org.pl/index.php?okno=7&id=950&art_type=9.
 14. https://verdeavis.pl/poradnik/post/jak-wybrac-odpowiedni-system-r%C4%99cznik%C3%B3w-papierowych-do-naszych-potrzeb/.
 15. http://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf.
 16. Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Zastosowanie Norm Europejskich dotyczących chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych, wyd. PKN, Warszawa 2008.
 17. Dezynfekcja i higiena rąk. Zalecenia Grupy Roboczej „Higiena w szpitalach i gabinetach lekarskich” działającej w ramach AWMF [Stowarzyszenie Naukowych Towarzystw Medycznych] skierowane do jednostek opieki zdrowotnej w sprawie opracowania zasad higieny rąk – Rejestr AWMF nr 029/027, Hyg. Med. 33:7–8
 18. https://www.pb.pl/jak-przekonac-innych-do-swoich-pomyslow-724106.