Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r.

Vitamin D supplementation guidelines for Poland – a 2018 update

Agnieszka Rusińska1†, Paweł Płudowski2, M, Mieczysław Walczak3,A, G, Maria K. Borszewska-Kornacka4, I, Artur Bossowski5, Danuta Chlebna-Sokół1, K, Justyna Czech-Kowalska6, Anna Dobrzańska6, Edward Franek7, Ewa Helwich8, D, Teresa Jackowska9, C, Maria Kalina10, Jerzy Konstantynowicz11, Janusz Książyk12, L, Andrzej Lewiński13, B, Jacek Łukaszkiewicz14, Ewa Marcinowska-Suchowierska15, Artur Mazur16, Izabela Michałus1, Jarosław Peregud-Pogorzelski17, J,  Hanna Romanowska3, Marek Ruchała18, H, Piotr Socha19, Mieczysław Szalecki20, 21, Mirosław Wielgoś22, F, Ł, Danuta Zwolińska23, E, Arkadiusz Zygmunt13

1 Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2 Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
3 Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
5 Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
6 Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
7 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
8 Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
9 Klinika Pediatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
10 Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
11 Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
12 Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
13 Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
14 Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15 Klinika Geriatrii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
16 II Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Uniwersytet Rzeszowski
17 Klinika Onkologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
18 Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
19 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
20 Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
21 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
22 I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
23 Klinika Nefrologii Pediatrycznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
A Konsultant Krajowy w Dziedzinie Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
B Konsultant Krajowy w Dziedzinie Endokrynologii
C Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pediatrii
D Konsultant Krajowy w Dziedzinie Neonatologii
E Konsultant Krajowy w Dziedzinie Nefrologii Dziecięcej
F Konsultant Krajowy w Dziedzinie Perinatologii
G Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
H Prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
I Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
J Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
K Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym
L Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci
Ł Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników
M Prezes Europejskiego Towarzystwa Witaminy D – EVIDAS

Paweł Płudowski
Zakład Biochemii, Radioimmunologii
i Medycyny Doświadczalnej,
Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”,
Al. Dzieci Polskich 20,
04-730, Warszawa
Tel.: 22 8151789

Cytowanie

Tekst stanowi tłumaczenie wytycznych suplementacji i leczenia niedoboru witaminy D, które zostały opublikowane 31 maja 2018 roku w czasopiśmie Frontiers in Endocrinology (Rusińska A, Płudowski P, Walczak M, Borszewska-Kornacka MK, Bossowski A, Chlebna-Sokół D, Czech-Kowalska J, Dobrzańska A, Franek E, Helwich E, Jackowska T, Kalina MA, Konstantynowicz J, Książyk J, Lewiński A, Łukaszkiewicz J, Marcinowska-Suchowierska E, Mazur A, Michałus I, Peregud-Pogorzelski J, Romanowska H, Ruchała M, Socha P, Szalecki M, Wielgoś M, Zwolińska D, Zygmunt A. Vitamin D Supplementation Guidelines for General Population and Groups at Risk of Vitamin D Deficiency in Poland – Recommendations of the Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes and the Expert Panel With Participation of National Specialist Consultants and Representatives of Scientific Societies – 2018 Update. Front Endocrinol 9:246, doi: 10.3389/fendo.2018.00246). Rozpowszechniany na podstawie licencji „Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)”

Copyright ©2018 Rusińska, Płudowski, Walczak, Borszewska-Kornacka, Bossowski, Chlebna-Sokół, Czech-Kowalska, Dobrzańska, Franek, Helwich, Jackowska, Kalina, Konstantynowicz, Książyk, Lewiński, Łukaszkiewicz, Marcinowska-Suchowierska, Mazur, Michałus, Peregud-Pogorzelski, Romanowska, Ruchała, Socha, Szalecki, Wielgoś, Zwolińska i Zygmunt

† Autor zmarł

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Wprowadzenie: Niedobór witaminy D jest ważnym i powszechnym problemem zdrowotnym w Polsce. Niezależnie od wieku, niedobór witaminy D jest wiązany ze znacznym wzrostem ryzyka rozwoju wielu chorób oraz wielu negatywnych skutków zdrowotnych. Celem niniejszego dokumentu zawierającego wytyczne oparte na dowodach jest dostarczenie pracownikom służby zdrowia w Polsce oraz populacji ogólnej aktualnych rekomendacji dotyczących zapobiegania, diagnozowania i leczenia niedoboru witaminy D. Metody: Przeprowadzono systematyczny przegląd piśmiennictwa dotyczącego zapobiegania i leczenia niedoboru witaminy D. Zaktualizowane zalecenia opracowano przy użyciu systemu klasyfikacji zaleceń (GRADE) opisującego siłę zalecenia i jakość dowodów potwierdzających. Zespół ekspertów oceniał dowody dotyczące zagadnienia niedoboru witaminy D, sformułował cele tego dokumentu i opracował wytyczne postępowania w populacji ogólnej i w grupach ryzyka. Wyniki: Zaktualizowane zalecenia określają kryteria diagnostyczne oceny stanu zaopatrzenia w witaminę D oraz opisują strategie zapobiegania i leczenia jej niedoboru w populacji ogólnej, a także w grupach o podwyższonym ryzyku wystąpienia niedoboru. Opracowano zalecenia dotyczące zapobiegania, suplementacji i leczenia niedoboru witaminy D oraz omówiono szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej. Wniosek: Niedobór witaminy D jest bardzo rozpowszechniony w Polsce i dotyczy wszystkich grup wiekowych. Istnieje potrzeba wdrożenia regularnej suplementacji zalecanymi dawkami oraz opracowania skutecznej strategii łagodzenia skutków niedoboru witaminy D w populacji polskiej. Zaktualizowane zalecenia są skierowane do pracowników służby zdrowia i władz zajmujących się kompleksową polityką zdrowotną w Polsce. Opracowane wytyczne powinny być uwzględnione w programach zdrowia publicznego mających na celu zapobieganie szerokiemu spektrum chorób przewlekłych.

Słowa kluczowe: rekomendacje, witamina D, niedobór witaminy D

Abstract:
Introduction: Vitamin D deficiency is an important public health problem worldwide. Vitamin D deficiency confers a significant risk for both skeletal and non-skeletal disorders and a number of lifelong negative health outcomes. The objectives of this evidence-based guidelines document are to provide health care professionals in Poland an updated recommendation for the prevention, diagnosis, and treatment of vitamin D deficiency. Methods: A systematic literature search examining the prevention and treatment strategies for vitamin D deficiency was conducted. Updated recommendations were developed using the Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) system describing the strength of the recommendation and the quality of supporting evidence. Twenty-seven contributors representing different areas of expertise and medical specialties, including pediatricians, geriatricians, endocrinologists, epidemiologists, nephrologists, gynecologists and obstetricians evaluated available published evidence related to vitamin D, formulated the goals of this document, and developed a common consolidated position. The consensus group, representing 6 national specialist consultants and 8 Polish and international scientific organizations/societies, participated in the process of grading evidence and drawing up the general and specific recommendations. Results: The updated recommendations define the diagnostic criteria for the evaluation of vitamin D status and describe the prevention and treatment strategies of vitamin D deficiency in the general population and in groups at increased risk of the deficiency. Age- and weight-specific recommendations for prevention, supplementation and treatment of vitamin D deficiency are presented, and detailed practice guidance is discussed regarding the management in primary and specialized health care. Conclusion: Vitamin D deficiency remains still highly prevalent in Poland, in all age groups. Currently, there is a great necessity to implement a regular supplementation with recommended doses, and to develop an effective strategy to alleviate vitamin D deficiency in the population. These updated recommendations are addressed to health professionals and the authorities pursuing comprehensive health policies, and should be also included in public health programs aimed at preventing a broad spectrum of chronic diseases.

Key words: vitamin D, supplementation, guidelines, vitamin D deficiency

 1. Holick MF. The vitamin D deficiency pandemic: Approaches for diagnosis, treatment and prevention. Rev Endocr Metab Disord 2017;18(2):153–165 [doi: 10.1007/s11154-017-9424-1].
 2. Cashman KD, Dowling KG, Škrabáková Z, Gonzalez-Gross M, Valtueña J i wsp. Vitamin D deficiency in Europe: pandemic? Am J Clin Nutr 2016;103(4):1033–1044 [doi: 10.3945/ajcn.115.120873].
 3. Spiro A, Buttriss JL. Vitamin D: an overview of vitamin D status and intake in Europe. Nutr Bull 2014;39:322–350 [doi: 10.1111/nbu.12108].
 4. Sewerynek E, Cieślak K, Janik M, Gowin E, Stuss M. Evaluation of vitamin D concentration in a population of young, healthy women – the effects of vitamin D supplementation. Endokrynol Pol 2017;68(5):533–540 [doi: 10.5603/EP.a2017.0042.].
 5. Łupińska A, Chlebna-Sokół D. Czynniki wpływające na stężenie witaminy D w surowicy dzieci łódzkich w wieku wczesnoszkolnym z nadmiarem masy ciała. Post N Med 2016;29(10):709–715 [doi: 10.5604/08606196.1222456].
 6. Chlebna-Sokół D, Michałus I, Rusińska A, Łupińska A, Fijałkowski B i wsp. Ocena stężenia witaminy D w surowicy u dzieci hospitalizowanych z powodu objawów klinicznych sugerujących zaburzenia w układzie kostnym. Endokrynol Pediatr 2016;15(4):23–32 [doi: 10.18544/EP-01.15.04.1653].
 7. Płudowski P, Ducki C, Konstantynowicz J, Jaworski M. Vitamin D status in Poland. Pol Arch Med Wewn 2016;126(7–8):530–539 [doi: 10.20452/pamw.3479].
 8. Munns CF, Shaw N, Kiely M, Specker BL, Thacher TD i wsp. Global consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. J Clin Endocrinol Metab 2016;101(2):394–415. [doi: 10.1210/jc.2015-2175].
 9. Płudowski P, Karczmarewicz E, Bayer M, Carter G, Chlebna-Sokół D i wsp. Practical guidelines for the supplementation of vitamin D and the treatment of deficits in Central Europe – recommended vitamin D intakes in the general population and groups at risk of vitamin D deficiency. Endokrynol Pol 2013;64(4):319–327.
 10. Charzewska J, Chlebna-Sokół D, Chybicka A, Czech-Kowalska J, Dobrzańska A i wsp. Prophylaxis of vitamin D deficiency – Polish recommendation 2009. Ginekol Pol 2010;81(2):149–153.
 11. Krzyścin JW, Guzikowski J, Rajewska-Więch B. Optimal vitamin D3 daily intake of 2000 IU inferred from modeled solar exposure of ancestral humans in Northern Tanzania. J Photochem Photobiol B 2016;159:101–105 [doi: 10.1016/j.jphotobiol.2016.03.029].
 12. Krzyścin JW, Jarosławski J, Sobolewski PS. A mathematical model for seasonal variability of vitamin D due to solar radiation. J Photochem Photobiol B 2011;105(1):106–112 [doi: 10.1016/j.jphotobiol.2011.07.008].
 13. Łukaszkiewicz J. Vitamin D – skin synthesis revisited. Nowe spojrzenie na syntezę skórną witaminy D. Post N Med 2016;29(10): 747–749.
 14. Bogaczewicz J, Karczmarewicz E, Pludowski P, Zabek J, Wozniacka A. Requirement for vitamin D supplementation in patients using photoprotection: variations in vitamin D levels and bone formation markers. Int J Dermatol 2016;55(4):176–183 [doi: 10.1111/ijd.13024].
 15. Aghajafari F, Field CJ, Kaplan BJ, Rabi DM, Maggiore JA i wsp. The current recommended vitamin D intake guideline for diet and supplements during pregnancy is not adequate to achieve vitamin D sufficiency for most pregnant women. PLoS One 2016;11(7):e0157262 [doi: 10.1371/journal.pone.0157262].
 16. Cashman KD, van den Heuvel EG, Schoemaker RJ, Prévéraud DP, Macdonald HM, Arcot J. 25-Hydroxyvitamin D as a Biomarker of Vitamin D Status and Its Modeling to Inform Strategies for Prevention of Vitamin D Deficiency within the Population. Adv Nutr 2017;8(6):947–957 [doi: 10.3945/an.117.015578].
 17. Kalina M, Małecka-Tendera E. Zaburzenia gospodarki wapniowo-foforanowej. W: Endokrynologia kliniczna. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012, 279–296.
 18. Czech-Kowalska J, Latka-Grot J, Bulsiewicz D, Jaworski M, Pludowski P i wsp. Impact of vitamin D supplementation during lactation on vitamin D status and body composition of mother-infant pairs: a MAVID randomized controlled trial. PLoS One 2014;18;9(9):e107708 [doi: 10.1371/journal.pone.0107708].
 19. Avenell A, Mak JC, O’Connell D. Vitamin D and vitamin D analogues for preventing fractures in post-menopausal women and older men. Cochrane Database Syst Rev 2014;14;(4):CD000227 [doi: 10.1002/14651858.CD000227.pub4].
 20. Lu RJ, Zhu SM, Tang FL, Zhu XS, Fan ZD, Wang GL, Jiang YF, Zhang Y. Effects of vitamin D or its analogues on the mortality of patients with chronic kidney disease: an updated systematic review and meta-analysis. Eur J Clin Nutr. 2017;71(6):683–693 [doi: 10.1038/ejcn.2017.59].
 21. Mazzaferro S, Goldsmith D, Larsson TE, Massy ZA, Cozzolino M. Vitamin D metabolites and/or analogs: which D for which patient? Curr Vasc Pharmacol 2014;12(2):339–349.
 22. Prosser DE, Jones G. Enzymes involved in the activation and inactivation of vitamin D. Trends Biochem Sci 2004;29(12):664–673 [doi: 10.1016/j.tibs.2004.10.005].
 23. Jones G, Kottler ML, Schlingmann KP. Genetic Diseases of Vitamin D Metabolizing Enzymes. Endocrinol Metab Clin North Am 2017;46(4):1095–1117 [doi: 10.1016/j.ecl.2017.07.011].
 24. Schlingmann KP, Kaufmann M, Weber S, Irwin A, Goos C i wsp. Mutations in CYP24A1 and idiopathic infantile hypercalcemia. N Engl J Med 2011;365(5):410–421 [doi: 10.1056/NEJMoa1103864].
 25. Pronicka E, Ciara E, Halat P, Janiec A, Wójcik M i wsp. Biallelic mutations in CYP24A1 or SLC34A1 as a cause of infantile idiopathic hypercalcemia (IIH) with vitamin D hypersensitivity: molecular study of 11 historical IIH cases. J Appl Genet 2017;58(3):349–353 [doi: 10.1007/s13353-017-0397-2].
 26. Anderson PH. Vitamin D Activity and Metabolism in Bone. Curr Osteoporos Rep 2017;15(5):443–449 [doi: 10.1007/s11914-017-0394-8].
 27. Piri F, Khosravi A, Moayeri A, Moradipour A, Derakhshan S. The Effects of Dietary Supplements of Calcium, Vitamin D and Estrogen Hormone on Serum Levels of OPG and RANKL Cytokines and their Relationship with Increased Bone Density in Rats. J Clin Diagn Res 2016;10(9):AF01-AF04 [doi: 10.7860/JCDR/2016/18648.8433].
 28. Basatemur E, Sutcliffe A. Incidence of hypocalcemic seizures due to vitamin D deficiency in children in the United Kingdom and Ireland. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(1):E91-95 [doi: 10.1210/jc.2014-2773].
 29. Vuletić B, Marković S, Igrutinović Z, Vladimir R, Rasković Z, Simović A. Case report of an infant with severe vitamin D deficiency rickets manifested as hypocalcemic seizures. Srp Arh Celok Lek 2016;144(1–2):90–93.
 30. Pedrosa C, Ferraria N, Limbert C, Lopes L. Hypovitaminosis D and severe hypocalcaemia: the rebirth of an old disease. BMJ Case Rep 2013;2013. pii: bcr2012007406 [doi: 10.1136/bcr-2012-007406].
 31. Ariganjoye R. Pediatric Hypovitaminosis D: Molecular Perspectives and Clinical Implications. Glob Pediatr Health 2017;4:2333794X16685504 [doi: 10.1177/2333794X16685504].
 32. Bhattoa HP, Konstantynowicz J, Laszcz N, Wojcik M, Pludowski P. Vitamin D: Musculoskeletal health. Rev Endocr Metab Disord 2017;18(3):363–371 [doi: 10.1007/s11154-016-9404-x].
 33. Dawson-Hughes B. Vitamin D and muscle function. J Steroid Biochem Mol Biol 2017;173:313–316 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.03.018].
 34. Glackin S, Mayne P, Kenny D, McMahon CJ, Cody D. Dilated cardiomyopathy secondary to vitamin D deficiency and hypocalcaemia in the Irish paediatric population: A case report. Ir Med J 2017;110(3):535.
 35. Bansal B, Bansal M, Bajpai P, Garewal HK. Hypocalcemic cardiomyopathy-different mechanisms in adult and pediatric cases. J Clin Endocrinol Metab 2014;99(8):2627–2632 [doi: 10.1210/jc.2013-3352].
 36. Högler W. Complications of vitamin D deficiency from the foetus to the infant: One cause, one prevention, but who’s responsibility? Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2015;29(3):385–398 [doi: 10.1016/j.beem.2015.03.003].
 37. Marshall Brinkley D, Ali OM, Zalawadiya SK, Wang TJ. Vitamin D and Heart Failure. Curr Heart Fail Rep 2017;14(1):410–420 [doi: 10.1007/s11897-017-0355-7].
 38. Grant WB, Wimalawansa SJ, Holick MF, Cannell JJ, Pludowski P, Lappe JM, Pittaway M, May P. Emphasizing the health benefits of vitamin D for those with neurodevelopmental disorders and intellectual disabilities. Nutrients 2015;27;7(3):1538–1564 [doi: 10.3390/nu7031538].
 39. Shroff R, Knott C, Gullett A, Wells D, Marks SD, Rees L. Vitamin D deficiency is associated with short stature and may influence blood pressure control in paediatric renal transplant recipients. Pediatr Nephrol 2011;26(12):2227–2233 [doi: 10.1007/s00467-011-1920-z].
 40. Kalina M, Małecka-Tendera E. Zaburzenia gospodarki wapniowo-foforanowej. W: Endokrynologia kliniczna. Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Wrocław 2012, 279–296.
 41. Marcinowska-Suchowierska A, Płudowski P. Vitamin D toxicity. Zatrucie witaminą D. Post N Med 2016;29(10):756–759.
  Verstuyf A, Carmeliet G, Bouillon R, Mathieu C. Vitamin D: a pleiotropic hormone. Kidney Int 2010;78(2):140–145 [doi: 10.1038/ki.2010.17].
 42. Deschasaux M, Souberbielle JC, Partula V, Lécuyer L, Gonzalez R i wsp. What do people know and believe about Vitamin D? Nutrients 2016;8(11):E718 [10.3390/nu8110718].
 43. Souberbielle JC, Body JJ, Lappe JM, Plebani M, Shoenfeld Y i wsp. Vitamin D and musculoskeletal health, cardiovascular disease, autoimmunity and cancer: Recommendations for clinical practice. Autoimmun Rev 2010;9(11):709-715 [doi: 10.1016/j.autrev.2010.06.009].
 44. Pludowski P, Holick MF, Pilz S, Wagner CL, Hollis BW i wsp. Vitamin D effects on musculoskeletal health, immunity, autoimmunity, cardiovascular disease, cancer, fertility, pregnancy, dementia and mortality-a review of recent evidence. Autoimmun Rev 2013;12(10):976–989 [doi: 10.1016/j.autrev.2013.02.004].
 45. Carlberg C. Molecular endocrinology of vitamin D on the epigenome level. Mol Cell Endocrinol. 2017;15;453:14–21 [doi: 10.1016/j.mce.2017.03.016].
 46. Carlberg C, Haq A. The concept of the personal vitamin D response index. J Steroid Biochem Mol Biol 2018;175:12–17 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.12.011].
 47. Wu W, Beilhartz G, Roy Y, Richard CL, Curtin M i wsp. Nuclear translocation of the 1,25D3-MARRS (membrane associated rapid response to steroids) receptor protein and NFkappaB in differentiating NB4 leukemia cells. Exp Cell Res 2010;15;316(7):1101–1108 [doi: 10.1016/j.yexcr.2010.01.010].
 48. Khanal R, Nemere I. Membrane receptors for vitamin D metabolites. Crit Rev Eukaryot Gene Expr 2007;17(1):31–47.
 49. Chun RF, Liu PT, Modlin RL, Adams JS, Hewison M. Impact of vitamin D on immune function: lessons learned from genome-wide analysis. Front Physiol 2014;21;5:151 [doi: 10.3389/fphys.2014.00151].
 50. Díaz L, Díaz-Muñoz M, García-Gaytán AC, Méndez I. Mechanistic Effects of Calcitriol in Cancer Biology. Nutrients 2015;7(6):5020–5050 [doi: 10.3390/nu7065020].
 51. Abu El Maaty MA, Wölfl S. Vitamin D as a novel regulator of tumor metabolism: Insights on Potential Mechanisms and Implications for Anti-Cancer Therapy. Int J Mol Sci 2017;18(10):E2184 [doi: 10.3390/ijms18102184].
 52. Rode AKO, Kongsbak M, Hansen MM, Lopez DV, Levring TB i wsp. Vitamin D Counteracts Mycobacterium tuberculosi- induced cathelicidin downregulation in dendritic cells and allows Th1 differentiation and IFNγ secretion. Front Immunol 2017;8:656 [doi: 10.3389/fimmu.2017.00656].
 53. Han JE, Alvarez JA, Jones JL, Tangpricha V, Brown MA i wsp. Impact of high-dose vitamin D3 on plasma free 25-hydroxyvitamin D concentrations and antimicrobial peptides in critically ill mechanically ventilated adults. Nutrition 2017;38:102–108 [doi: 10.1016/j.nut.2017.02.002].
 54. Stukes TM, Shary JR, Wei W, Ebeling MD, Dezsi KB i wsp. Circulating cathelicidin concentrations in a cohort of healthy children: influence of age, body composition, gender and vitamin D status. PLoS One 2016;11(5):e0152711 [doi: 10.1371/journal.pone.0152711].
 55. Grant WB, Karras SN, Bischoff-Ferrari HA, Annweiler C, Boucher BJ i wsp. Do studies reporting „U”-shaped serum 25-hydroxyvitamin D-health outcome relationships reflect adverse effects? Dermatoendocrinol 2016;16;8(1):e1187349 [doi: 10.1080/19381980.2016.1187349].
 56. Martineau AR, Cates CJ, Urashima M, Jensen M, Griffiths AP i wsp. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Database Syst Rev 2016;5(9):CD011511 [doi: 10.1002/14651858.CD011511.pub2].
 57. Carrara D, Bruno RM, Bacca A, Taddei S, Duranti E, Ghiadoni L, Bernini G. Cholecalciferol treatment downregulates renin-angiotensin system and improves endothelial function in essential hypertensive patients with hypovitaminosis D. J Hypertens 2016;34(11):2199–2205 [doi: 10.1097/HJH.0000000000001072].
 58. Grübler MR, Gaksch M, Kienreich K, Verheyen N, Schmid J i wsp. Effects of vitamin D supplementation on plasma aldosterone and renin-arandomized placebo-controlled trial. J Clin Hypertens (Greenwich) 2016;18(7):608–613 [doi: 10.1111/jch.12825].
 59. Santoro D, Pellicanò V, Cernaro V, Lacava V, Lacquaniti A, Atteritano M, Buemi M. Role of vitamin D in vascular complications and vascular access outcome in patients with chronic kidney disease. Curr Med Chem 2016;23(17):1698–1707.
 60. Chiang KC, Chen TC. The anti-cancer actions of vitamin D. Anticancer Agents Med Chem 2013;13(1):126–139.
 61. Bandera Merchan B, Morcillo S, Martin-Nuñez G, Tinahones FJ, Macías-González M. The role of vitamin D and VDR in carcinogenesis: Through epidemiology and basic sciences. J Steroid Biochem Mol Biol 2017;167:203–218 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.11.020].
 62. Wong MS, Leisegang MS, Kruse C, Vogel J, Schürmann C, Dehne N, Weigert A, Herrmann E, Brüne B, Shah AM, Steinhilber D, Offermanns S, Carmeliet G, Badenhoop K, Schröder K, Brandes RP. Vitamin D promotes vascular regeneration. Circulation. 2014;130(12):976–86 [doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.114.010650].
 63. Lim K, Lu TS, Molostvov G, Lee C, Lam FT, Zehnder D, Hsiao LL. Vascular Klotho deficiency potentiates the development of human artery calcification and mediates resistance to fibroblast growth factor 23. Circulation 2012;125(18):2243–2255 [doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.053405].
 64. Cianciolo G, Capelli I, Angelini ML, Valentini C, Baraldi O, Scolari MP, Stefoni S. Importance of vascular calcification in kidney transplant recipients. Am J Nephrol 2014;39(5):418–426 [doi: 10.1159/000362492].
 65. Hou YC, Liu WC, Zheng CM, Zheng JQ, Yen TH, Lu KC. Role of vitamin D in uremic vascular calcification. Biomed Res Int 2017;2017:2803579 [doi: 10.1155/2017/2803579].
 66. Annweiler C, Beauchet O. Vitamin D-mentia: randomized clinical trials should be the next step. Neuroepidemiology 2011;37(3–4):249–258 [doi: 10.1159/000334177].
 67. Mpandzou G, Aït Ben Haddou E, Regragui W, Benomar A, Yahyaoui M. Vitamin D deficiency and its role in neurological conditions: A review. Rev Neurol (Paris) 2016;172(2):109–122 [doi: 10.1016/j.neurol.2015.11.005].
 68. Berchtold L, Ponte B, Moll S, Hadaya K, Seyde O i wsp. Phosphocalcic markers and calcification propensity for assessment of interstitial fibrosis and vascular lesions in kidney allograft recipients. PLoS One 2016;11(12):e0167929 [doi: 10.1371/journal.pone.0167929].
 69. Arfian N, Muflikhah K, Soeyono SK, Sari DC, Tranggono U, Anggorowati N, Romi MM. Vitamin D attenuates kidney fibrosis via reducing fibroblast expansion, inflammation, and epithelial cell apoptosis. Kobe J Med Sci 20165;62(2):E38–44.
 70. Norman AW, Frankel JB, Heldt AM, Grodsky GM. Vitamin D deficiency inhibits pancreatic secretion of insulin. Science 1980;209(4458):823–825 [doi: 10.1126/science.6250216].
 71. Bivona G, Agnello L, Ciaccio M. Vitamin D and Immunomodulation: Is it time to change the reference values? Ann Clin Lab Sci 2017;47(4):508–510.
 72. Dimitrakopoulou VI, Tsilidis KK, Haycock PC, Dimou NL, Al-Dabhani K i wsp. Circulating vitamin D concentration and risk of seven cancers: Mendelian randomisation study. BMJ 2017;359:j4761 [doi: 10.1136/bmj.j4761].
 73. Garland C, Gorham E, Sharif B, Garland F. Vitamin D for cancer prevention: global perspective. Ann Epidemiol 2009;19:468–483 [/10.1016/j.annepidem.2009.03.021].
 74. Moukayed M, Grant WB. The roles of UVB and vitamin D in reducing risk of cancer incidence and mortality: A review of the epidemiology, clinical trials, and mechanisms. Rev Endocr Metab Disord 2017;18(2):167–182 [doi: 10.1007/s11154-017-9415-2].
 75. Giovannucci E. Vitamin D status and cancer incidence and mortality. Adv Exp Med Biol 2008;624:31–42 [doi: 10.1007/978-0-387-77574-6_3].
 76. Gorham ED, Garland CF, Garland FC, Grant WB, Mohr SB i wsp. Optimal vitamin D status for colorectal cancer prevention: a quantitative meta- analysis. Am J Prev Med 2007;32(3):210–216 [doi: 10.1016/j.amepre.2006.11.004].
 77. Vanherwegen AS, Gysemans C, Mathieu C. Regulation of immune function by vitamin D and its use in diseases of immunity. Endocrinol Metab Clin North Am 2017;46(4):1061–1094 [doi: 10.1016/j.ecl.2017.07.010].
 78. Manousaki D, Dudding T, Haworth S, Hsu YH, Liu CT i wsp. Low-frequency synonymous coding variation in CYP2R1 has large effects on vitamin D Levels and risk of multiple sclerosis. Am J Hum Genet 2017;101(2):227–238 [doi: 10.1016/j.ajhg.2017.06.014].
 79. Gianfrancesco MA, Stridh P, Rhead B, Shao X, Xu E i wsp. Evidence for a causal relationship between low vitamin D, high BMI, and pediatric-onset MS. Neurology 2017;88(17):1623–1629 [doi: 10.1212/WNL.0000000000003849].
 80. Rhead B, Bäärnhielm M, Gianfrancesco M, Mok A, Shao X i wsp. Mendelian randomization shows a causal effect of low vitamin D on multiple sclerosis risk. Neurol Genet 2016;2(5):e97 [doi: 10.1212/NXG.0000000000000097].
 81. Wolsk HM, Chawes BL, Litonjua AA, Hollis BW, Waage J i wsp. Prenatal vitamin D supplementation reduces risk of asthma/recurrent wheeze in early childhood: A combined analysis of two randomized controlled trials. PLoS One 2017;12(10):e0186657 [doi: 10.1371/journal.pone.0186657].
 82. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Griffiths CJ, Camargo CA Jr i wsp. Vitamin D supplementation to prevent asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis of individual participant data. Lancet Respir Med 2017;5(11):881–890 [doi: 10.1016/S2213-2600(17)30306-5].
 83. Kabbani TA, Koutroubakis IE, Schoen RE, Ramos-Rivers C, Shah N i wsp. Association of vitamin D level with clinical status in inflammatory bowel disease: A 5-Year longitudinal study. Am J Gastroenterol 2016;111(5):712–719 [doi: 10.1038/ajg.2016.53].
 84. Meckel K, Li YC, Lim J, Kocherginsky M, Weber C i wsp. Serum 25-hydroxyvitamin D concentration is inversely associated with mucosal inflammation in patients with ulcerative colitis. Am J Clin Nutr. 2016;104(1):113–1120 [doi: 10.3945/ajcn.115.123786].
 85. Shoenfeld Y, Giacomelli R, Azrielant S, Berardicurti O, Reynolds JA, Bruce IN. Vitamin D and systemic lupus erythematosus – The hype and the hope. Autoimmun Rev 2018;17(1):19–23 [doi: 10.1016/j.autrev.2017.11.004].
 86. Eloi M, Horvath DV, Ortega JC, Prado MS, Andrade LE, Szejnfeld VL, de Moura Castro CH. 25-hydroxivitamin D serum concentration, not free and bioavailable vitamin D, is associated with disease activity in systemic lupus erythematosus patients. PLoS One 2017;12(1):e0170323. [doi: 10.1371/journal.pone.0170323].
 87. Hyppönen E, Läärä E, Reunanen A, Järvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet 2001;358(9292):1500–1503 [doi: 10.1016/S0140-6736(01)06580-1].
 88. Cooper JD, Smyth DJ, Walker NM, Stevens H, Burren OS i wsp. Inherited variation in vitamin D genes is associated with predisposition to autoimmune disease type 1 diabetes. Diabetes. 2011;60(5):1624–1631 [doi: 10.2337/db10-1656].
 89. Lopez ER, Zwermann O, Segni M, Meyer G, Reincke M i wsp. A promoter polymorphism of the CYP27B1 gene is associated with Addison’s disease, Hashimoto’s thyroiditis, Graves’ disease and type 1 diabetes mellitus in Germans. Eur J Endocrinol. 2004;151(2):193–197.
 90. Pazderska A, Fichna M, Mitchell AL, Napier CM, Gan E, Ruchała M, Santibanez-Koref M, Pearce SH. Impact of month of birth on the risk of development of autoimmune Addison’s disease. J Clin Endocrinol Metab 2016;101(11):4214–4218 [10.1210/jc.2016-2392].
 91. Giovinazzo S, Vicchio TM, Certo R, Alibrandi A, Palmieri O i wsp. Vitamin D receptor gene polymorphisms/haplotypes and serum 25(OH)D3 levels in Hashimoto’s thyroiditis. Endocrine. 2017;55(2):599–606 [doi: 10.1007/s12020-016-0942-5].
 92. Muscogiuri G, Tirabassi G, Bizzaro G, Orio F, Paschou SA i wsp. Vitamin D and thyroid disease: to D or not to D? Eur J Clin Nutr 2015;69(3):291–296 [doi: 10.1038/ejcn.2014.265].
 93. Ahn HY, Chung YJ, Cho BY. Serum 25-hydroxyvitamin D might be an independent prognostic factor for Graves disease recurrence. Medicine (Baltimore) 2017;96(31):e7700. [doi: 10.1097/MD.0000000000007700].
 94. Xu MY, Cao B, Yin J, Wang DF, Chen KL, Lu QB. Vitamin D and Graves’ disease: a meta-analysis update. Nutrients 2015;7(5):3813–3827 [doi: 10.3390/nu7053813].
 95. Bellastella G, Maiorino MI, Petrizzo M, De Bellis A, Capuano A, Esposito K, Giugliano D. Vitamin D and autoimmunity: what happens in autoimmune polyendocrine syndromes? J Endocrinol Invest 2015;38(6):629–633 [doi: 10.1007/s40618-014-0233-]z.
 96. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, Greenberg L, Aloia JF i wsp. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ 2017;356:i6583 [doi: 10.1136/bmj.i6583].
 97. Pilz S, Tomaschitz A, März W, Drechsler C, Ritz E i wsp. Vitamin D, cardiovascular disease and mortality. Clin Endocrinol (Oxf) 2011;75(5):575–584 [doi: 10.1111/j.1365-2265.2011.04147.x].
 98. Afzal S, Nordestgaard BG. Vitamin D, hypertension, and ischemic stroke in 116 655 individuals from the general population: agenetic study. Hypertension. 2017 Jul 31: pii: HYPERTENSIONAHA.117.09411 [doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09411].
 99. Juonala M, Voipio A, Pahkala K, Viikari JS, Mikkilä V i wsp. Childhood 25-OH vitamin D levels and carotid intima-media thickness in adulthood: the cardiovascular risk in young Finns study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(4):1469–1476 [doi: 10.1210/jc.2014-3944].
 100. Zittermann A, Ernst JB, Prokop S, Fuchs U, Dreier J i wsp. Effect of vitamin D on all-cause mortality in heart failure (EVITA): a 3-year randomized clinical trial with 4000 IU vitamin D daily. Eur Heart J 2017;38(29):2279–2286 [doi: 10.1093/eurheartj/ehx235].
 101. Wu F, Juonala M, Pitkänen N, Jula A, Lehtimäki T i wsp. Both youth and long-term vitamin D status is associated with risk of type 2 diabetes mellitus in adulthood: a cohort study. Ann Med 2018;50(1):74–82 [doi: 10.1080/07853890.2017.1399446].
 102. Piantanida E, Gallo D, Veronesi G, Dozio E, Trotti E i wsp. Cardiometabolic healthy and unhealthy obesity: does vitamin D play a role? Endocr Connect 2017;6(8):943–951 [doi: 10.1530/EC-17-0304].
 103. Mirhosseini N, Vatanparast H, Mazidi M, Kimball SM. The effect of improved serum 25-hydroxyvitamin D status on glycemic control in diabetic patients: A meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2017;102(9):3097–3110 [doi: 10.1210/jc.2017-01024].
 104. Chu F, Ohinmaa A, Klarenbach S, Wong ZW, Veugelers P. Serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and indicators of mental health: an analysis of the Canadian Health Measures Survey. Nutrients 2017;9(10):pii E1116 [doi: 10.3390/nu9101116].
 105. Doğan Bulut S, Bulut S, Görkem Atalan D, Berkol T i wsp. The Relationship between Symptom Severity and Low Vitamin D Levels in Patients with Schizophrenia. PLoS One 2016;11(10):e0165284. [doi: 10.1371/journal.pone.0165284].
 106. Endres D, Dersch R, Stich O, Buchwald A, Perlov E i wsp. Vitamin D deficiency in adult patients with schizophreniform and Autism Spectrum Syndromes: A one-year cohort study at a German tertiary care hospital. Front Psychiatry 2016;7:168.
 107. Feart C, Helmer C, Merle B, Herrmann FR, Annweiler C i wsp. Associations of lower vitamin D concentrations with cognitive decline and long-term risk of dementia and Alzheimer’s disease in older adults. Alzheimers Dement 2017;13(11):1207–1216 [doi: 10.1016/j.jalz.2017.03.003].
 108. Grant WB. Vitamin D and incident dementia and cognitive impairment. Am J Clin Nutr 2017;106(2):699–700 [doi: 10.3945/ajcn.117.158568].
 109. Sommer I, Griebler U, Kien C, Auer S, Klerings I i wsp. Vitamin D deficiency as a risk factor for dementia: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatr 2017;17(1):16 [doi: 10.1186/s12877-016-0405-0].
 110. Mokry LE, Ross S, Morris JA, Manousaki D, Forgetta V, Richards JB. Genetically decreased vitamin D and risk of Alzheimer disease. Neurology 2016;87(24):2567–2574 [doi: 10.1212/WNL.0000000000003430].
 111. Wood JM, Gupta S. Vitamin D and neurocognitive disorder due to Alzheimer’s disease: A review of the literature. Ann Clin Psychiatry 2015;27(2):e1–7.
 112. Annweiler C. Vitamin D-mentia: Is vitamin D optional or essential for preventing late-life cognitive decline? J Am Geriatr Soc 2017;65(10):2155–2157 [doi: 10.1111/jgs.15056].
 113. Garland CF, Kim JJ, Mohr SB, Gorham ED, Grant WB i wsp. Meta-analysis of all-cause mortality according to serum 25-hydroxyvitamin D. Am J Public Health 2014 Aug;104(8):e43-50. [doi: 10.2105/AJPH.2014.302034].
 114. Sun YQ, Langhammer A, Skorpen F, Chen Y, Mai XM. Serum 25-hydroxyvitamin D level, chronic diseases and all-cause mortality in a population-based prospective cohort: the HUNT Study, Norway. BMJ Open. 2017;7(6):e017256 [doi: 10.1136/bmjopen-2017-017256].
 115. Gaksch M, Jorde R, Grimnes G, Joakimsen R, Schirmer H i wsp. Vitamin D and mortality: Individual participant data meta-analysis of standardized 25-hydroxyvitamin D in 26916 individuals from a European consortium. PLoS One 2017;12(2):e0170791 [doi: 10.1371/journal.pone.0170791].
 116. Quraishi SA, Bittner EA, Blum L, McCarthy CM, Bhan I, Camargo CA Jr. Prospective study of vitamin D status at initiation of care in critically ill surgical patients and risk of 90-day mortality. Crit Care Med 2014(42):1365–1371 [doi: 10.1097/CCM.0000000000000210.].
 117. McNally JD, Nama N, O’Hearn K, Sampson M, Amrein K i wsp. Vitamin D deficiency in critically ill children: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2017;21(1):287 [doi: 10.1186/s13054-017-1875-y].
 118. Zapatero A, Dot I, Diaz Y, Gracia MP, Pérez-Terán P i wsp. Severe vitamin D deficiency upon admission in critically ill patients is related to acute kidney injury and a poor prognosis. Med Intensiva 2018;42(4):216–224 [doi: 10.1016/j.medin.2017.07.004].
 119. Helde-Frankling M, Höijer J, Bergqvist J, Björkhem-Bergman L. Vitamin D supplementation to palliative cancer patients shows positive effects on pain and infections– results from a matched case-control study. PLoS One 2017;12(8):e0184208 [doi: 10.1371/journal.pone.0184208].
 120. Bolerazska B, Rabajdova M, Spakova I, Marekova M. Current knowledge on the active form of Vitamin D synthesized in the skin and its effects on malignant melanoma. Neoplasma 2017;64(1):1–12 [doi: 10.4149/neo_2017_101].
 121. Grant WB, Boucher BJ. Randomized controlled trials of vitamin D and cancer incidence: A modeling study. PLoS One 2017;12(5):e0176448 [doi: 10.1371/journal.pone.0176448].
 122. Grant WB, Boucher BJ, Bhattoa HP, Lahore H. Why vitamin D clinical trials should be based on 25-hydroxyvitamin D concentrations. J Steroid Biochem Mol Biol 2018;177:266–269 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.08.009].
 123. Autier P, Boniol M, Pizot C, Mullie P. Vitamin D status and ill health: a systematic review. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2(1):76–89 [doi: 10.1016/S2213-8587(13)70165-7].
 124. Autier P, Mullie P, Macacu A, Dragomir M, Boniol M i wsp. Effect of vitamin D supplementation on non-skeletal disorders: a systematic review of meta-analyses and randomised trials. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5(12):986–1004 [doi: 10.1016/S2213-8587(17)30357-1].
 125. Czech-Kowalska J, Dobrzanska A, Pleskaczynska A, Malinowska E, Gruszfeld D i wsp. Vitamin D status in premature infants at term. Bone 2009;45,Suppl. 2:S107.
 126. Lukaszkiewicz J, Prószyńska K, Lorenc RS, Ludwiczak H. Hepatic microsomal enzyme induction: treatment of vitamin D poisoning in a 7 month old baby. Br Med J (Clin Res Ed) 1987;295(6607):1173.
 127. Lameris AL, Geesing CL, Hoenderop JG, Schreuder MF. Importance of dietary calcium and vitamin D in the treatment of hypercalcaemia in Williams-Beuren syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab 2014;27(7–8):757–761 [ doi: 10.1515/jpem-2013-0229].
 128. Bosch X. Hypercalcemia due to endogenous overproduction of active vitamin D in identical twins with cat-scratch disease. JAMA 1998;279(7):532–534.
 129. Dinour D, Davidovits M, Aviner S, Ganon L, Michael L i wsp. Maternal and infantile hypercalcemia caused by vitamin-D-hydroxylase mutations and vitamin D intake. Pediatr Nephrol 2015;30(1):145–152 [doi: 10.1007/s00467-014-2889-1].
 130. Tebben PJ, Milliner DS, Horst RL, Harris PC, Singh RJ i wsp. Hypercalcemia, hypercalciuria, and elevated calcitriol concentrations with autosomal dominant transmission due to CYP24A1 mutations: effects of ketoconazole therapy. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(3):E423-7 [doi: 10.1210/jc.2011-1935].
 131. Schlingmann KP, Ruminska J, Kaufmann M, Dursun I, Patti M i wsp. Autosomal-Recessive mutations in SLC34A1 encoding sodium-phosphate cotransporter 2A cause Idiopathic Infantile Hypercalcemia. J Am Soc Nephrol 2016;27(2):604–614 [doi: 10.1681/ASN.2014101025].
 132. Pludowski P, Holick MF, Grant WB, Konstantynowicz J, Mascarenhas MR i wsp. Vitamin D supplementation guidelines. J Steroid Biochem Mol Biol 2018;175:125–135 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.01.021].
 133. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM i wsp. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(1):53–58 [doi: 10.1210/jc.2010-2704].
 134. Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, Gordon CM, Hanley DA i wsp. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(7):1911–1930 [doi: 10.1210/jc.2011-0385].
 135. European Food Safety Authority (EFSA). Dietary reference values for vitamin D, EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). EFSA J. 2016;14:4547:1–145.
 136. Robien K, Oppeneer SJ, Kelly JA, Hamilton-Reeves JM. Drug-vitamin D interactions: a systematic review of the literature. Nutr Clin Pract 2013;28(2):194–208 [doi: 10.1177/0884533612467824].
 137. Arora E, Singh H, Gupta YK. Impact of antiepileptic drugs on bone health: Need for monitoring, treatment, and prevention strategies. J Family Med Prim Care 2016;5(2):248–253 [doi: 10.4103/2249-4863.192338].
 138. Fan HC, Lee HS, Chang KP, Lee YY, Lai HC i wsp. The Impact of Anti-Epileptic Drugs on Growth and Bone Metabolism. Int J Mol Sci 2016;17(8):pii E1242 [doi: 10.3390/ijms17081242].
 139. Radlović N, Leković Z, Ristić D, Radlović V, Djuričić G, Dimitrijević A, Vuletić B. Case report of acute vitamin D intoxication in an infant. Srp Arh Celok Lek 2014;142(11–12):736–739.
 140. Nordic Council of Ministers. Integrating Nutrition and Physical Activity. 5th ed. Norden, Copenhagen, Denmark: 2012.
 141. Nordic Nutrition Recommendation 2012. Available at https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012.
 142. Spiro A, Buttriss JL. Vitamin D: An overview of vitamin D status and intake in Europe. Nutr Bull. 2014;39(4):322–350 [doi: 10.1111/nbu.12108].
 143. Henry HL. The 25-hydroxyvitamin D 1α-hydroxylase. In: Feldman D, Pike JW, Glorieux FH, eds. Vitamin D. San Diego, CA: Elsevier Academic Press, 2005:69–83.
 144. Norman AW. From vitamin D to hormone D: fundamentals of the vitamin D endocrine system essential for good health. Am J Clin Nutr. 2008;88(2):491S–499S [doi: 10.1093/ajcn/88.2.491S].
 145. Hollis BW, Wagner CL, Drezner MK, Binkley NC. Circulating vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D in humans: An important tool to define adequate nutritional vitamin D status. J Steroid Biochem Mol Biol 2007;103(3–5):631–634 [doi: 10.1016/j.jsbmb.2006.12.066].
 146. Priemel M, von Domarus C, Klatte TO, Kessler S, Schlie J i wsp. Bone mineralization defects and vitamin D deficiency: histomorphometric analysis of iliac crest bone biopsies and circulating 25-hydroxyvitamin D in 675 patients. J Bone Miner Res 2010;25(2):305–312 [ doi: 10.1359/jbmr.090728.].
 147. Hollis BW, Wagner CL. New insights into the vitamin D requirements during pregnancy. Bone Res 2017;5:17030 [doi: 10.1038/boneres.2017.30].
 148. Hollis BW, Wagner CL. Vitamin D supplementation during pregnancy: Improvements in birth outcomes and complications through direct genomic alteration. Mol Cell Endocrinol 2017 Sep 15;453:113–130 [doi: 10.1016/j.mce.2017.01.039].
 149. Wagner CL, Hollis BW, Kotsa K, Fakhoury H, Karras SN. Vitamin D administration during pregnancy as prevention for pregnancy, neonatal and postnatal complications.Rev Endocr Metab Disord 2017;18(3):307–322 [doi: 10.1007/s11154-017-9414-3].
 150. Bouillon R. Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nat Rev Endocrinol 2017;13(8):466–479 [doi: 10.1038/nrendo.2017.31].
 151. Spedding S, Vanlint S, Morris H, Scragg R. Does vitamin D sufficiency equate to a single serum 25-hydroxyvitamin D level or are different levels required for non-skeletal diseases? Nutrients 2013;5(12):5127–5139 [doi: 10.3390/nu5125127].
 152. Smith TJ, Tripkovic L, Damsgaard CT, Mølgaard C, Ritz C i wsp. Estimation of the dietary requirement for vitamin D in adolescents aged 14–18 y: a dose-response, double-blind, randomized placebo-controlled trial. Am J Clin Nutr 2016;104(5):1301–1309 [doi: 10.3945/ajcn.116.138065].
 153. Rajakumar K, Moore CG, Yabes J, Olabopo F, Haralam MA i wsp. Estimations of dietary vitamin D requirements in black and white children. Pediatr Res 2016;80(1):14–20 [doi: 10.1038/pr.2016.46].
 154. Sacheck JM, Van Rompay MI, Chomitz VR, Economos CD, Eliasziw M i wsp. Impact of three doses of vitamin D3 on serum 25(OH)D deficiency and insufficiency in at-risk schoolchildren. J Clin Endocrinol Metab 2017;102(12):4496–4505 [doi: 10.1210/jc.2017-01179].
 155. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Orav JE, Stuck AE i wsp. Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009;339:b3692 [doi: 10.1136/bmj.b3692].
 156. Bischoff-Ferrari HA, Willett WC, Orav EJ, Lips P, Meunier PJ i wsp. A pooled analysis of vitamin D dose requirements for fracture prevention. N Engl J Med 2012;367:40–49 [doi: 10.1056/NEJMoa1109617].
 157. American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older Adults. Recommendations abstracted from the American Geriatrics Society Consensus Statement on vitamin D for prevention of falls and their consequences. J Am Geriatr Soc. 2014;62(1):147–152 [doi: 10.1111/jgs.12631].
 158. Mathur NB, Saini A, Mishra TK. Assessment of adequacy of supplementation of vitamin D in very low birth weight preterm neonates: arandomized controlled trial. J Trop Pediatr 2016;62(6):429–435 [doi: 10.1093/tropej/fmv110].
 159. Fort P, Salas AA, Nicola T, Craig CM, Carlo WA, Ambalavanan N. A comparison of 3 vitamin D dosing regimens in extremely preterm infants: arandomized controlled trial. J Pediatr 2016;174:132–138.e1 [doi: 10.1016/j.jpeds.2016.03.028].
 160. Bozkurt O, Uras N, Sari FN, Atay FY, Sahin S, Alkan AD, Canpolat FE, Oguz SS. Multi-dose vitamin D supplementation in stable very preterm infants: Prospective randomized trial response to three different vitamin D supplementation doses. Early Hum Dev 2017;112:54–59 [doi: 10.1016/j.earlhumdev.2017.07.016].
 161. Cho SY, Park HK, Lee HJ. Efficacy and safety of early supplementation with 800 IU of vitamin D in very preterm infants followed by underlying levels of vitamin D at birth. Ital J Pediatr 2017 May 4;43(1):45 [doi: 10.1186/s13052-017-0361-0].
 162. Czech-Kowalska J. Vitamin D in preterm infants In: Watson RR, Mahadevan D, editors. Handbook of nutrition and diet in therapy of bone diseases. Human health handbooks. The Netherlands: Wageningen Academic Publishers; 2016. p. 233–246.
 163. Monangi N, Slaughter JL, Dawodu A, Smith C, Akinbi HT. Vitamin D status of early preterm infants and the effects of vitamin D intake during hospital stay. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2014;99(2):F166–168 [doi: 10.1136/archdischild-2013-303999].
 164. Abrams SA; Committee on Nutrition. Calcium and vitamin d requirements of enterally fed preterm infants. Pediatrics 2013;131(5):e1676–1683 [doi: 10.1542/peds.2013-0420].
 165. Czech-Kowalska J, Gruszfeld D, Jaworski M, Bulsiewicz D, Latka-Grot J i wsp. Determinants of postpartum vitamin D status in the Caucasian mother-offspring pairs at a Latitude of 52°N: A cross-sectional study. Ann Nutr Metab. 2015;67(1):33–41 [doi: 10.1159/000437099].
 166. Aghajafari F, Field CJ, Kaplan BJ, Rabi DM, Maggiore JA i wsp. The current recommended vitamin D intake guideline for diet and supplements during pregnancy is not adequate to achieve vitamin D sufficiency for most pregnant women. PLoS One 2016 Jul 1;11(7):e0157262 [doi: 10.1371/journal.pone.0157262].
 167. Bodnar LM, Catov JM, Simhan HN, Holick MF, Powers RW, Roberts JM. Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(9):3517–3522 [doi: 10.1210/jc.2007-0718].
 168. De-Regil LM, Palacios C, Lombardo LK, Peña-Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev 2016;(1):CD008873. [doi: 10.1002/14651858.CD008873.pub3].
 169. Misiorowski W, Misiorowska J, Dębski R, Głuszko P, Tłustochowicz W, Zgliczyński W. Stanowisko zespołu ekspertów w sprawie stosowania wysokich dawek witaminy D w zapobieganiu i leczeniu jej niedoboru. Medycyna Po Dyplomie 2017(9): https://podyplomie.pl/medycyna/28499,stanowisko-zespolu-ekspertow-w-sprawie-stosowania-wysokich-dawek-witaminy-d-w-zapobieganiu-i
 170. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Orav EJ, Staehelin HB, Meyer OW i wsp. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline: arandomized clinical trial. J AMA Intern Med 2016;176(2):175–183 [doi: 10.1001/jamainternmed.2015.7148].
 171. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B. i wsp. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2005
 172. Pereira-Santos M, Costa PR, Assis AM, Santos CA, Santos DB. Obesity and vitamin D deficiency: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev 2015;16(4):341–349 [doi: 10.1111/obr.12239].
 173. Zittermann A, Ernst JB, Gummert JF, Börgermann J. Vitamin D supplementation, body weight and human serum 25-hydroxyvitamin D response: a systematic review. Eur J Nutr 2014;53(2):367–374 [doi: 10.1007/s00394-013-0634-3].
 174. Ekwaru JP, Zwicker JD, Holick MF, Giovannucci E, Veugelers PJ. The importance of body weight for the dose response relationship of oral vitamin D supplementation and serum 25-hydroxyvitamin D in healthy volunteers. PLoS One 2014;9(11):e111265 [doi: 10.1371/journal.pone.0111265]
 175. Drincic A, Fuller E, Heaney RP, Armas LA. 25-Hydroxyvitamin D response to graded vitamin D3 supplementation among obese adults. J Clin Endocrinol Metab 2013;98(12): 4845–4851 [doi: 10.1210/jc.2012-4103].

Artykuł powstał przy wsparciu firmy Gilead Sciences Polska Sp. z o.o., jednakże w pracy nie zachodzi konflikt interesów, a prezentowana w niej tematyka ma charakter obiektywny.