Zastosowanie HFNC jako metody leczenia tlenozależności w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej – opis przypadku

The use of HFNC as a method of treatment of oxygen dependence
in bronchopulmonary dysplasia – case report

Robert Szlachciński, Jolanta Walasik

Oddział Noworodkowy, Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim

Jolanta Walasik
Oddział Noworodkowy,
Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o
ul. Jana Pawła II 35,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel.: 44 725 71 47

Wpłynęło: 11.03.2019
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 16.04.2019

Cytowanie / Citation

Szlachciński R, Walasik J. Zastosowanie HFNC jako metody leczenia tlenozależności w przebiegu dysplazji oskrzelowo-płucnej – opis przypadku.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):63–66
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019007

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Jednym z powikłań skrajnego wcześniactwa jest dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), która bardzo często ma związek z długotrwałą tlenoterapią. W artykule jest opisany przypadek pacjentki z ciężką postacią dysplazji oskrzelowo-płucnej. Z powodu niewydolności oddechowej wymagała ona wentylacji mechanicznej, nieinwazyjnej oraz długotrwałej tlenoterapii. W trakcie stosowania u noworodka tlenoterapii biernej podejmowano nieudane próby zmniejszenia FiO2. Dopiero po zastosowaniu metody wysokich przepływów gazów (HFNC) udało się osiągnąć i przyspieszyć stabilność parametrów oddechowych bez użycia tlenu. Prezentowany przypadek potwierdza możliwość optymalizacji terapii BPD oraz wykorzystania tej metody w leczeniu tlenozależności.

Słowa kluczowe: dysplazja oskrzelowo-płucna, tlenozależność, HFNC

Abstract:
One of the complications of extreme prematurity is bronchopulmonary dysplasia (BPD), which is very often associated with long-term oxygen therapy. The article presents the case of a patient with a severe type of bronchopulmonary dysplasia. Due to respiratory failure, it required mechanical ventilation, non-invasive ventilation and long-term oxygen supplementation. During the passive oxygen therapy, an ineffective attempt to reduce FiO2 was made. After using a high-flow nasal cannula (HFNC) method, it was possible to achieve and accelerate the stability of breathing parameters without using oxygen. The presented case shows the possibility of optimizing BPD therapy and the application of this method in the treatment of oxygen dependence.

Key words: bronchopulmonary dysplasia, oxygen dependence, HFNC

 1. Bojdo A, Witwicki J, Kubaszewska A. Leki u udowodnionej skuteczności w profilaktyce i leczeniu dysplazji oskrzelowo-płucnej. Stand Med Pediatr 2017;14:640–645.
 2. Gien J, Kinsella JP. Pathogenesis and treatment of bronchopulmonary dysplasia. Curr Opin Pediatr 2011;23(3):305–313. doi: 10.1097/MOP.0b013e328346577f
 3. Durlak W, Kwinta P. Odległe następstwa wcześniactwa związane z układem oddechowym. Pediatria po dyplomie 2017;21:61–71.
 4. Głowacka E, Lis G. Dysplazja oskrzelowo-płucna – wczesne i odległe następstwa w zakresie układu oddechowego, Pneumonol Alergol Pol 2008;76:437–445.
 5. Pawlik D. Dysplazja oskrzelowo-płucna – wrodzona choroba płuc czy wynik szkodliwej terapii? Klinika Pediatryczna 2017;25(1):4–11.
 6. Jobe AH, Bancalari E. Bronchopulmonary dysplasia. Am J Respir Crit Care Med 2001;163(7):1723–1729. doi: 10.1164/ajrccm.163.7.2011060
 7. Bartoszuk I, Lewandowska K. Niepożądane reakcje w układzie oddechowym w wyniku stosowania leków, tlenoterapii oraz radioterapii – występowanie, patogeneza, rozpoznanie. Post N Med 2016;29:37–43.
 8. Jassem-Bobowicz JM, Domżalska-Popadiuk I. Kaniule donosowe o wysokim przepływie stosowane jako wsparcie oddechowe u noworodków. Stand Med Pediatr 2016;13:368–372.
 9. Szczapa T. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. W: Nieinwazyjne wspomaganie oddychania u noworodków z zastosowaniem kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów. Wyd. III. Warszawa, 2019 pp. 170–175.
 10. Piotrowski A. Niewydolność oddechowa noworodków – zapobieganie i leczenie. W: Tlenoterapia, CPAP i High Flow. Alfa Medica Press, Bielsko Biała, 2016, pp. 54–64.
 11. Kwinta P. Postępy w neonatologii w 2016 roku. Medycyna Praktyczna Pediatr 2017;5:14–18.
 12. Kahtan S, Szczapa T, Szymankiewicz-Bręborowicz M. Zastosowanie kaniul nosowych z wysokim przepływem gazów w terapii noworodka. Stand Med Pediatr 2019;16(1):99–103.
 13. Manley BJ, Owen LS, Doyle LW i wsp. High-Flow Nasal Cannulae in Very Preterm Infants after Extubation. New England Journal of Medicine 2013;369:1425–1433. doi: 10.1056/NEJMoa1300071
 14. Al-Alain S, Dawoud M, Al-Hazzani FJ i wsp. Positive distending pressure produced by heated, humidified high flow nasal cannula as compared to nasal continuous positive airway pressure in premature infants. Neonatal Perinatal Med 2014;7:119–124.
 15. Sreenan C, Lemke RP, Hudson-Mason A, Osiovich H. High-flow nasal canulae in the management of apnea of prematurity: a comparison with conventional nasal positive airway pressure. Pediatrics 2001;107(5):1081–1083.
 16. Badiee Z, Eshghi A, Mohammadizadeh M. High flow nasal cannula as a metod for rapid weaning from nasal continuous positive airway pressure. Int J Prev Med 2015;6(1):33. doi: 4103/2008-7802.15492
 17. Hutchings FA, Hilliard TN, Davis PJ. Heated humidified high-flow nasal cannula therapy in children. Arch Dis Child. 2015;100(6):571–575. doi: 10.1136/archdischild-2014-306590.
 18. Nowicka K, Piekarska S, Bober-Olesińska K i wsp. Zakażenia wirusem RSV u noworodków. Zastosowanie kaniul donosowych HFNC w leczeniu niewydolności oddechowej u noworodków z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych wywołanym przez wirusa RSV. Klinika Pediatryczna 2018;26(3):334–337.
 19. Cloherty JP, Eichenwald EC, Hansen AR, Stark AR., Neonatologia, W: Dysplazja oskrzelowo-płucna/przewlekła choroba płuc, VII wyd., Medipage, Warszawa, 2015, pp. 454–467.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.