Zastosowanie jednorazowych operacyjnych zestawów wieloelementowych jako czynnika ograniczającego ryzyko zakażenia miejsca operowanego

Application of disposable multi-element surgical sets as a method to prevent SSI

Bianka Misiak1, Regina Sierżantowicz2, Jolanta Lewko3

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku
2 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
3 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regina Sierżantowicz
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Szpitalna 37, 15-274 Białystok
Tel./Fax: 85 686 50 78

Wpłynęło: 29.11.2018
Zaakceptowano: 28.12.2018
Opublikowano on-line: 31.12.2018

Cytowanie / Citation

Misiak B, Sierżantowicz R, Lewko J. Zastosowanie jednorazowych operacyjnych zestawów wieloelementowych jako czynnika ograniczającego ryzyko zakażenia miejsca operowanego.
Zakażenia XXI wieku 2018;1(6):309–315.
doi: 10.31350/zakazenia/2018/6/Z2018046

WERSJA ELEKTRONICZNA / Article ePDF

Streszczenie:
Zakażenia miejsca operowanego (ZMO, SSI) są problemem w placówkach ochrony zdrowia. Zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego musi być działaniem wielodyscyplinarnym. W blokach operacyjnych coraz częściej są używane tzw. zestawy proceduralne, przeznaczone do stosowania podczas określonej procedury medycznej. Każdy zestaw może zawierać dowolne komponenty, np. zestawy do obłożenia pola operacyjnego, fartuchy chirurgiczne, rękawice, materiał opatrunkowy. Oferta producentów jest bardzo szeroka, dzięki temu systematycznie wzrasta jakość proponowanych wyrobów. Zastosowanie takich rozwiązań przyczynia się do skrócenia czasu pracy przez podniesienie jej wydajności oraz wpływa na obniżenie kosztów. Mniejsza liczba opakowań (jedno opakowanie zamiast kilkunastu pojedynczych komponentów) to również mniejsze koszty utylizacji oraz możliwa standaryzacja trybu pracy podczas zabiegu operacyjnego, a także łatwiejsza kontrola zużycia materiałów stosowanych w czasie zabiegu operacyjnego.

Słowa kluczowe: zakażenie miejsca operowanego, blok operacyjny, profilaktyka, zestawy operacyjne

Abstract:
Surgical site infections (SSI) are a current problem in health care facilities. Prevention of surgical site infections must be multidisciplinary. In operating theaters, the so-called procedural sets are being increasingly used lately, dedicated to a specific medical procedure and adapted to the needs of a specific operating suite. Each set may contain any components such as surgical drapes, surgical gowns, gloves or surgical dressings. The offer of the producers is very wide, thanks to which the quality of the products is systematically increasing. The use of such a solution saves time by increasing work efficiency and reducing costs. A lower number of packages (one package instead of a dozen or so of individual components) also means lower disposal costs. At the same time, it allows for standardization of the operating mode during surgeries and monitoring the consumption of materials used in operative fields.

Key words: surgical site infections, operating theater, prophylaxis, procedural sets

 1. Zaręba T, Zawistowska A, Kruszewska H i wsp. Badanie przenikania bakterii przez tkaniny medyczne przeznaczone do wielokrotnego użycia oraz wielowarstwowe obłożenia chirurgiczne jednorazowego użytku, według normy PN-EN ISO 22610. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia 2012;64:261–270.
 2. Bielecki K. Operacja – kolejny eksperyment z bakteriologii. Magazyn pielęgniarki operacyjnej 2017;3(20):7–12.
 3. Ochocka B. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego. Katowice, 14.12.2010 r.
 4. Definicje zakażeń szpitalnych związanych z opieką zdrowotną (HAI) obowiązujące od 1 stycznia 2016. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.
 5. www.antybiotyki.edu.pl/zakazenia-szpitalne.php (pobrano 8.11.2018 r.).
 6. Gospodarek E, Szopiński J, Mikucka A. Zakażenie miejsca operowanego – postaci kliniczne, czynniki ryzyka, profilaktyka, etiologia, diagnostyka. Forum Zakażeń 2013;4(5):275–282.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739).
 8. Borzęcka J, Gralewska M. Zasady bezpiecznej praktyki pielęgniarki operacyjnej [w:] Borzęcka J. (red.). Bezpieczna praktyka pielęgniarki operacyjnej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Warszawa, 2018, pp. 95– 102.
 9. Uchwała Nr 277/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
 10. Światowe wytyczne dotyczące profilaktyki zakażeń miejsca operowanego WHO, 2016. http://www.ses.edu.pl/files/download/swiatowe_wytyczne_dotyczace_profilaktyki_zakazen_miejsca_operowanego_who_2016_rok.pdf (pobrano 08.11.2018 r.).
 11. Szewczyk M, Cwajda-Białasik, Mościcka P i wsp. Zalecenia profilaktyki zakażeń miejsca operowanego i stosowania antybiotykoterapii w okresie przedoperacyjnej opieki pielęgniarskiej na oddziałach zabiegowych. Pielęgniarstwo chirurgiczne i angiologiczne 2015;2:39–55.
 12. Hryniewicz W i wsp. Stosowanie antybiotyków w profilaktyce okołooperacyjnej, zalecenia Ministerstwa Zdrowia. http://www.antybiotyki.edu.pl/pdf/szpitalna/stosowanie-antybiotykow.pdf (pobrano 8.11.2018 r.).
 13. Bratzler DW, Dellinger EP, Olsen KM i wsp. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health Syst Pharm 2013;70(3):195–283 [doi: doi: 10.2146/ajhp120568].
 14. Solomkin J. The role of skin preparation in preventing surgical site infection, ESCMID 2016.
 15. Dumville JC, McFarlane E, Edwards P i wsp. Preoperative skin for preventing surgical wound infections after clean surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015;4:CD003949 [doi: 10.1002/14651858.CD003949.pub4].
 16. Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. Centum Monitorowania Jakości 2009. https://www.cmj.org.pl/clean-care/higiena-rak-wytyczne-who-draft.pdf (pobrano 8.11.2018 r.).
 17. PN-EN 13795:2011: Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków opera­cyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań.
 18. Sokół-Leszczyńska B, Leszczyński P, Wróblewska M. Czy bawełniane obłożenia pola operacyjnego oraz fartuchy wielokrotnego użytku, stosowane w zabiegach wysokiego ryzyka, są zagrożeniem dla chorych i personelu medycznego? Forum Zakażeń 2013;4(3):187–197.
 19. Ustawa o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 16 poz. 74).
 21. Gagliardi AR, Fenech D, Eskicioglu C, Nathens AB, McLeod R. Factors influencing antibiotic prophylaxis for surgical site infection prevention in general surgery: a review of the literature. Can J Surg 2009;52(6):481–489.
 22. Borzęcka J. Standardowe i specjalistyczne zestawy chirurgiczne na bloku operacyjnym i ich optymalizacja. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 2017;9:24–30.
 23. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r. poz. 151).
 24. Lisowska K. Zabezpieczenia przed zakażeniami na blokach operacyjnych – mamy problem. Rynek Zdrowia, 2.06.2012.
 25. Mazur B. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Profilaktyka i promocja zdrowia. Bądź zdrów. Zdrowie 15.11.2013.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.

Potential conflicts of interest: no conflicts