Zgon noworodka – rekomendacje dotyczące „miękkiego” postępowania medycznego

Newborn death – recommendations regarding „soft” medical management

Tomasz Sioda

Tomasz Sioda
ul. Za Cytadelą 46/48, 61-659 Poznań

Wpłynęło: 22.10.2018
Zaakceptowano: 08.04.2019
Opublikowano on-line: 16.04.2019

Cytowanie / Citation

Sioda T. Zgon noworodka – rekomendacje dotyczące „miękkiego” postępowania medycznego.
Postępy Neonatologii 2019;25(1):45–51
doi: 10.31350/postepyneonatologii/2019/1/PN2019005

Wersja elektroniczna / Article ePDF

Streszczenie:
Wraz z postępem wiedzy i technologii w zakresie opieki nad chorymi noworodkami znacznie się zmniejszyła ich umieralność. Wzrastały natomiast oczekiwania społeczne co do jakości i rezultatów tej opieki, a śmierć dziecka w okresie okołoporodowym zaczęto postrzegać jako wydarzenie nienormalne, które musi mieć zawinioną przyczynę. Taka postawa prowadzi do konfliktów pomiędzy rodzicami chorych noworodków a personelem lekarsko-pielęgniarskim oddziałów noworodkowych, co skutkuje większą liczbą skarg rodziców do prokuratury i instytucji nadzorujących opiekę zdrowotną, a także pozwami sądowymi. Obecnie skutecznym sposobem poprawy wzajemnych relacji rodziców ciężko chorych noworodków i personelu szpitalnego może być zmiana postępowania medycznego, z wyłączeniem podstawowych działań lekarskich, czyli diagnostyki, leczenia i zapobiegania chorobom, oraz działań pielęgniarskich. Przyjęcie przez personel oddziału noworodkowego pewnych zwyczajów i zachowań podczas wykonywania obowiązków zawodowych oraz nabycie umiejętności kierowania interakcją z rodzicami pacjenta powinno ograniczyć pole konfliktów i zwiększyć zadowolenie rodziców z opieki nad ich dzieckiem oraz satysfakcję personelu szpitalnego z wykonywanej pracy. Przedstawione rekomendacje dotyczą głównie bezpośrednich relacji z rodzicami i rodziną pacjenta, dokumentacji medycznej, konsultacji specjalistycznych, chrztu, badania pośmiertnego i zespołowej analizy zgonu, prowadzącej do ustalenia ostatecznych rozpoznań i przyczyn zgonu oraz wystawienia ostatecznej karty wypisowej z ewentualnymi zaleceniami dla rodziców. W zespołowej analizie zgonu uczestniczą lekarze, którzy opiekowali się dzieckiem i matką, a także lekarze wykonujący badania pośmiertne i popłodu wraz z badaniami histopatologicznymi.

Słowa kluczowe: noworodek, postępowanie medyczne, tanatologia, zagrożenie życia, zgon

Abstract:
Parallel to the progress of knowledge and technology in the care of diseased newborn infants, the mortality of newborns decreased significantly. At the same time, social expectations about the quality and outcomes of this care increased, and the death of a child in the perinatal period began to be perceived as an abnormal event, which usually must have a culpable cause. Such an attitude, in turn, led to more frequent disputes between parents of neonatal patients and medical and nursing staff of neonatal wards, which results in more parental complaints directed to the prosecutor’s office and institutions supervising health care, and to lawsuits. Currently, an effective way to improve mutual relations between parents of seriously ill newborns and hospital staff seems to be changes in medical management in the area beyond the basic medical activities, that is, apart from diagnostics, treatment and prevention of diseases, and nursing. Adoption of certain habits and behaviour by the neonatal department staff as well as the ability to manage the interaction with the patient’s parents should reduce the scope of conflicts and increase parents’ satisfaction with the care of their child and also job satisfaction among the neonatal staff. The recommendations presented concern mainly direct relationships with the parents and patient’s family, medical records, specialist consultations, baptism, post-mortem examination and the procedure of a final, joint and comprehensive death analysis which should lead to stating the final diagnoses with causes of death, and, possibly, the recommendations for the parents. In the latter procedure participate medical specialists involved in the care of the mother and deceased baby, and those who performed the post-mortem and placental examinations including histopathology.

Key words: death, life at risk, medical management, newborn, thanatology

  1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r., Dz. U. z 2009, nr 52, poz. 417.
  2. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, z dnia 20 września 2012 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 1132.
  3. Podstawą dokonania zmiany jest § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r., Dz. U. 2015, poz. 2069.
  4. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
  5. Kodeks prawa kanonicznego, 1983. http://www.trybunal.mkw.pl/Kodeks%20Prawa%20Kanonicznego.pdf
  6. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654.
  7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., Dz. U. z 2001 r. , nr 153, poz. 1783.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta z dnia 10 kwietnia 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 420.

Konflikt interesów: nie zgłoszono.
Potential conflicts of interest: no conflicts.