Znaczenie dezynfekcji wstępnej wyrobów medycznych dla procesu dekontaminacji

The significance of initial disinfection of medical devices
for the process of decontamination

Elżbieta Kutrowska

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku

Elżbieta Kutrowska
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk
Tel: 58 309 83 17

Wpłynęło: 12.03.2018
Zaakceptowano: 28.03.2018
Opublikowano on-line: 16.04.2018

Cytowanie

Kutrowska E. Znaczenie dezynfekcji wstępnej wyrobów medycznych dla procesu dekontaminacji. Zakażenia XXI wieku. 2018;1(1):35–40.

WERSJA ELEKTRONICZNA

Streszczenie:
Dezynfekcja wstępna jest ważnym etapem dekontaminacji, ponieważ redukuje liczbę drobnoustrojów na wyrobach skażonych i poprawia bezpieczeństwo pracy personelu. Takie działanie zapobiega namnażaniu się drobnoustrojów na narzędziach oraz tworzeniu się biofilmów. Podczas dezynfekcji wstępnej zanieczyszczenia zostają nawilżone, co zwiększa skuteczność mycia.

Słowa kluczowe: dekontaminacja, dezynfekcja wstępna, jakość mycia, skuteczność sterylizacji

Abstract:
Initial disinfection is an important stage of decontamination because it reduces the number of microorganisms on contaminated products and improves the safety of work environment of the personnel. At the same time, it prevents the multiplication of microorganisms on the tools and the creation of biofilms. During the initial disinfection, the impurities get wet, which improves the effectiveness of cleaning.

Key words: decontamination, initial disinfection, cleaning quality, sterilization efficiency

  1. Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. 2017, poz. 211.
  2. PN-EN ISO 17664:2018-02 Poddawanie procesowi produktów do ochrony zdrowia. Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobu medycznego dotyczące poddawania procesowi wyrobów medycznych.
  3. Grzesiowski P, Tymoczko A, Kutrowska E (eds). Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia. 2nd edn. Warszawa, 2017.
  4. Zespół Roboczy. Prawidłowy sposób przygotowania. Przygotowanie instrumentarium medycznego zachowujące jego wartość. 10th edn., 2012. www.a-k-i.org
  5. Miorini T, Koller W, Percin D. Skrypt dla specjalistów zaopatrujących szpitale w materiały sterylne. Poziom II. 2012.
  6. Sokół-Leszczyńska B, Sztark E, Leszczyński P, Młynarczyk G, Wróblewska M. Przygotowanie instrumentarium medycznego do zabiegów chirurgicznych. Część I – Wstępna dekontaminacja i dezynfekcja. Post Mikrobiol 2012;51(4):309–314.

Nie zgłoszono.